Ładowanie aplikacji...
Loading application...
Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji Regulaminu
Using this website means you accept our Terms of use

Regulamin korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

I. Przeznaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej (dalej: „Mapy”) zostały sporządzone na podstawie art. 88d-88f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 104).
 2. Prawa własności intelektualnej do Map przysługują Skarbowi Państwa - Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Prawa własności intelektualnej do poszczególnych elementów składowych Map, w tym do danych, mogą przysługiwać Skarbowi Państwa (reprezentowanemu przez inne niż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jednostki organizacyjne) lub innym publicznym osobom prawnym. Mapy, w tym ich elementy treściowe, graficzne i dane, jako własność intelektualna, podlegają ochronie prawnej.
 3. Mapy zostały wykonane przez Centra Modelowania Powodzi i Suszy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 88f powołanej wyżej ustawy Prawo wodne, jest organem odpowiedzialnym za sporządzenie Map.
 4. Zgodnie z ustawą Prawo wodne Mapy mogą być wykorzystywane przez organy administracji rządowej i samorządowej w szczególności organy odpowiedzialne za gospodarowanie wodami, organy właściwe w sprawach geodezji i kartografii, w sprawach ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego; możliwość dostępu do Map ma także społeczeństwo i podmioty gospodarcze (dalej łącznie: „Użytkownicy”).
 5. Mapy są udostępnione Użytkownikom na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, adres strony www: www.mapy.isok.gov.pl
 6. Mapy podlegają przeglądowi co sześć lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Informacja o dacie wydania Mapy znajduje się w opisie pozaramkowym każdego arkusza Mapy.

II. Zasady korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Map zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Map jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Mapy mogą być nieodpłatnie wyświetlane, pobierane i reprodukowane (kopiowane). Użytkownicy obowiązani są wskazać źródło pozyskania mapy i określić czas, w którym Mapa została pobrana.
 4. Prezes KZGW nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z Map niezgodne z ich przeznaczeniem lub z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Zamknij

Regulamin korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

I. Przeznaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej (dalej: „Mapy”) zostały sporządzone na podstawie art. 88d-88f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 104).
 2. Prawa własności intelektualnej do Map przysługują Skarbowi Państwa - Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Prawa własności intelektualnej do poszczególnych elementów składowych Map, w tym do danych, mogą przysługiwać Skarbowi Państwa (reprezentowanemu przez inne niż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jednostki organizacyjne) lub innym publicznym osobom prawnym. Mapy, w tym ich elementy treściowe, graficzne i dane, jako własność intelektualna, podlegają ochronie prawnej.
 3. Mapy zostały wykonane przez Centra Modelowania Powodzi i Suszy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 88f powołanej wyżej ustawy Prawo wodne, jest organem odpowiedzialnym za sporządzenie Map.
 4. Zgodnie z ustawą Prawo wodne Mapy mogą być wykorzystywane przez organy administracji rządowej i samorządowej w szczególności organy odpowiedzialne za gospodarowanie wodami, organy właściwe w sprawach geodezji i kartografii, w sprawach ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego; możliwość dostępu do Map ma także społeczeństwo i podmioty gospodarcze (dalej łącznie: „Użytkownicy”).
 5. Mapy są udostępnione Użytkownikom na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, adres strony www: www.mapy.isok.gov.pl
 6. Mapy podlegają przeglądowi co sześć lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Informacja o dacie wydania Mapy znajduje się w opisie pozaramkowym każdego arkusza Mapy.

II. Zasady korzystania z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Map zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego w szczególności dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Map jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Mapy mogą być nieodpłatnie wyświetlane, pobierane i reprodukowane (kopiowane). Użytkownicy obowiązani są wskazać źródło pozyskania mapy i określić czas, w którym Mapa została pobrana.
 4. Prezes KZGW nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z Map niezgodne z ich przeznaczeniem lub z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Close